ТЭОМ №43 №43 толук эмес орто мектеби

Тарбиялык иштер

Тарбия иштеринин концепциясы

Теориялык   тарбия иштеринин түшүнүк системасы – бири –бири менен байланышта,       бири-биринен көз каранды болгон төрт компонент турат: башкаруу, мазмуну, уюштуруу, пикир алмашуу (же байланыш)

Негизги, үстөмдүк кылуучу абалдар  №43 мектебинин  негизги тарбия иштери боюнча:

Гуманизим түшүнүктөрүн ишке ашыруу, Манастын жети осуятына негизделген (Манас) Окуучулардын маалымат маданиятынын калыптануусу;

Окуучулардын чыгармачылыгын өркүндөтүү үчүн шарттарды түзүү;

Адамдын шайкечтеген  жана ар тараптуу өнүктүрүүсү;

Жеке адамдын Кыргызстандын атуулу болгондугун  коомдоштуруу;

Жекече жигердүүлүктүн калыптануусу, коомго жана өзүнө карата багытталган гумандуулук мамиле;

Жеке адамдын коомдук-активдүү жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу;

Жеке адамдын (калыптануусу), жаны демократиялык коомдо жашап кетүү жөндөмдүүлүгүн    калыптануусу;

Элдин  интелектуалдык (маалыматтык), руханий жана чыгармачылыгы,дуйного болгон чыгармачылык мамилесин өнүктүрүү  менен эркин атуулдарды тарбиялоо, окуу иштериндеги жана чыгармачыл жашоосундагы  таразалык жөндөмү.

Адамдын өзүн-өзү ар тараптуу акылдуу өнуктуруусу жана негизги формада    өзүн-өзү өнүктүрүү , өзүн-өзү тарбиялоо;

Негизги жашоо баалуулук катары- дени сак  жашоого умтулуусун калыптандыруусу;

Адамдын коомдук – психологиялык коргоосундагы маселелерди өзөртүү;

«Манас таануу»  тушунугу

«Манас таануу түшүнүгү мектепте үч программанын негизинде ишке ашат;

«Ата-Мекен»-балдардын туулган жердин байлыгына аяр мамиле   кылуусун тарбиялоо;

Пр «Эне-Тил»- элдин жашоосундагы руханий – изилдөө аймагындагы жаралуулар, дуйнону таанып билүү, өзүн таануу;

Пр «Ата-Эне»- руханий жаралууда улуттук үй –булөө- күндөлүк маданиятын тарбиялоо;

Тарбия берүү системасы Эпостогу ойлорго таянат:

\ Адам

\ Υй бүлөө

\ Маданият

\ Ата –Мекен

\ Билим

\ Эмгек

\ Жер

Мансат:  Жеке адамдын  гумандуулук калыптануусуна шарт түзүү, чындыгында чыгармачылыгынын  жөндөмдүүлүгү жана өзүн-өзү өнүктүрүүсү.

Инсандарга багытталган билимдер

*Окуу –тарбия  процессинде коомдук – психологиялык  камсыздоону кенейтүү

* Мектеп жумуштарынын  системаларын  жакшыртуу, окуучулардын                    ден-соолуктарын      сактоого  жана чындоого  багыттоо, дени сак жашоого үйрөтүү

* Υй бүлөө суроосуна  балдарга   тарбия берүүдө  педагогиканын  негизинде, системалык  кароо менен маселелер чечилет;

Тарбия берүү  иштеринин  багыттары:

*Граждандык, патриоттууулук, маралдык

*Этикалык жана көркөм –эстетикалык;

*Спорттук ден-соолукту чындоо;

*Уй –булөөнү тарбия берүү процессине кошуу;

*Акыл-эс өстүрүү

 

Мектеп парламенти

I топ «Манас»  кошуну                                    5-9-класстар

II топ «Семетей» кошуну                                 3-4-класстар

III топ «Сейтек» кошуну                                  1-2-класстар

 

Уюмдун тузулгон жылы

Алгачкы жолу 2008-жылы «Манас»уюму болуп тузулгон.

Уюмдун лидерлери кызыл жагоо тагынышат.

«Манас» кошунунун Уставы.

«Манас» кошуну жаштар учун тарбия беруучу уюм,ар кандай улуттагы жаштар кабыл алышат.

«Манас» кошуну мектеп ичинде тузулупгимни,желеги,значоктору бар.

«Манас» кошуну ишмердуулугуно анык,Уставына ылайык оз ишин жургузгон уюм.

«Манас»кошунунун максаттары:

Жаш оспурумдордун рухий дуйносун чындоо,чыгармачылыгынын жондомдуулугун остуруу,уй було,Ата Мекенди суйууго ундоп,билим алууга ,коомдук онугуудо мумкунчулук тузуу.

Кошундун активдеринин функциялары:

1.Чогулуш откоруу ,заседание откоруу материалдарын,чечимдерин даярдоо.

2.кошунга кабыл алуу,чыгаруу.

3.Секторлорду,комиссия,рейддерди уюштуруу,контролдоо

  1. Активдерди шайлоо.

Парламентке отуп жатканда окуучунун жетишкендигин,тартиби,коомдук иштерге активдуу катышуусу каралат.

Тарбиялык иштер

Тарбиялык иштер Тарбиялык иштер