ТЭОМ №43 №43 толук эмес орто мектеби

Сабактардын жүгүртмөсү

1-смена

1-А кл1-Б кл1-В кл4-Б кл4-В кл8-А кл8-Б кл8-В кл9-А кл9-Б кл
1-кунМатематика

К-тили (алипе)

К-тили(жазуу)

Дене тарбия

Математика

Орус тили

К-тили(жазуу)

 

Математика

К-тили (окуу)

О-тил

Математика

Кыргыз тили(окуу)

Орус тили

Т.Т.К.Н.

Математика

Кыргыз тили(жазуу)

Чет тили

Кыргыз тили( окуу)

 

Русский язык

География

Физика

Алгебра

Дене тарбия

Физика

Алгебра

Русский язык

Дене тарбия

География

Алгебра

Физика

Дене тарбия

География

Русский  язык

Русский язык

Англис тил

Алгебра

Кыргызстан  тарыхы

Информатика

Англис тил

Русский язык

Алгебра

Информатика

Кыргызстан  тарыхы

2-кунМатематика

Орус тили

Музыка

Математика

К-тил(окуу)

Орус тили

Математика

көркөм өнөр

К-тили (жазуу)

Дене тарбия

Математика

Кыргыз тили(жазуу)

Чет тили

Дене тарбия

Математика

Орус тили

Музыка

Кыргыз тили(окуу

Кыргыз тил

Русская литература

Англис тил

Адеп

Кыргызстан тарыхы

Русская литература

Кыргыз тил

Адеп

Кыргызстан  тарыхы

Англис тил

Кыргыз тил

Адеп

Кыргызстан  тарыхы

Англис тил

Дене тарбия

Русская литература

Химия

Кыргыз тил

Биология

География Биология

 

Кыргыз тил

Русская литература

Химия

География

Биология

3-кунК-тили(окуу)

Орус тили

Кѳркѳм ѳнѳр

Математика

Орус тили

Адеп

Дене тарбия

Математика

К-тили (жазуу)

К-тили(алиппе)

Дене тарбия

Математика

Кыргыз тили(окуу)

Орус тили

М  таануу

Математика

Кыргыз тили

Чет тили

Дене табия

Физика

Русская литература

Алгебра

Химия

Биология

Русская литература

Химия

Алгебра

Биология

Физика

Биология

Алгебра

Химия

Физика

Русская литература

Алгебра

Физика

Кыргыз тил

Адам жана коом

Кыргыз адабияты

 

Кыргыз адабияты

Алгебра

Физика

Кыргыз адабияты

Адам жана коом

4-кунМатематика

Жазуу

М   таануу

Дене тарбия

Математика

О-тили

Адеп

Дене тарбия

Математика

К-тили (жазуу)

Кѳркѳм ѳнѳр

Математика

Кыргыз тили(жазуу)

Адеп

Кѳркѳм ѳнѳр

Орус тили

Чет тили

Математика

Кыргыз тили(жазуу)

Информатика

Кыргыз тил

Геометрия

Химия

Биология

Кыргыз тил

Химия

Геометрия

Биология

Информатика

Химия

Геометрия

Биология

Информатика

Кыргыз тил

Алгебра

Физика

Кыргыз адабияты

Дуйнолук тарых

Дене тарбия

 

Кыргыз адабияты

Алгебра

Физика

Дене тарбия

Дуйнолук тарых

5-кунМатематика

Орус тили

К-тили(жазуу)

К-тили (окуу)

М таануу

Музыка

К-тили(окуу)

Музыка

К-тили (жазуу)

 

Математика

Кыргыз тили(окуу)

Орус тили

Музыка

Дене тарбия

Математика

Мекен таануу

Адеп

Т.Т.К.Н.

Дене тарбия

Кыргыз адабияты

Геометрия

Технология

Дене тарбия

Информатика

Технология

Кыргыз адабияты

Геометрия

Информатика

Дене тарбия

Геометрия

Технология

Информатика

Кыргыз адабияты

Русская литература

Русская литература

Химия

Геометрия

Биология

Кыргыз адабияты

 

Химия

Русская литература

Кыргыз адабияты

Геометрия

Биология

6-кунК-тили (жазуу)

Адеп

Т.Т.К.Н.

Кл. саат

К-тили(окуу)

Кѳркѳм ѳнѳр

Т.Т.К.Н.

Кл. саат

Адеп

Орус тили

Т.Т.К.Н.

Кл. саат

Математика

Кыргыз тили(жазуу)

Чет тили

Сѳз ѳстүрүү

Кл. саат

Математика

Орус тили

Көркөм өнөр

Сөз өсүрүү

Кл. саат

Дуйнолук тарых

География

Кыргыз тил

Англис тил

Кыргыз адабияты  Кл.саат

Кыргыз тил

Дуйнолук тарых

Англис тил

Кыргыз адабияты

География

Кл.саат

Кыргыз тил

Англис тил

Кыргыз адабияты

География

Дуйнолук тарых

Кл саат

География

Англис тил

Адам жана коом

Дене тарбия

Технология

Кл саат

 

Англис тил

Технология

География

Адам жана коом

Дене тарбия

Кл  саат

2 смена

5-Б класс0 класс3-Б класс3-В класс5-А класс2-Г класс3-А класс5-В класс2-Б класс4-В класс
1-кунМатематика

Адам жана коом

Технология

Кыргыз тарых

Англис тил

 Кеп өстүрүү

ЖМТК

Сүрөт тартуу

Математика

Орус  тил

К-тили (окуу)

Дене тарбия

Математика

Кыргыз тили

Чет тили

М таануу

Математика

Кыргыз тарых

Адам жана коом

Англис тил

Технология

Математика

Орус тили

Кыргыз тили(окуу)

Дене тарбия

Математика

Кыргыз тили(жазуу)

Кѳркѳм ѳнѳр

Орус тили

Математика

Кыргыз тарых

Технология

Англис тил

Адам жана коом

Математика

Кыргыз тили(жазуу)

Орус  тили

Кыргыз тили(окуу)

 

Математика

Кыргыз тили(жазуу)

Чет тили

Кыргыз тили( окуу)

2-кунРусский язык

Кыргыз тарых

Кыргыз тил

Англис  тил

Дене тарбия

 Сабат ачуу

Дене өстүрүү

Орус тили

Математика

К тили (окуу)

Орус тили

Адеп

Математика

Орус  тили

Чет тили

К тили (окуу)

Кыргыз тил

Русская язык

Англис тил

Дене тарбия

Кыргыз тарых

Математика

Кыргыз тили(жазуу)

Мекен таануу

Адеп

Математика

Кыргыз тили(жазуу)

Кыргыз тили(окуу)

Дене тарбия

Кыргыз тил

Кыргыз тарых

Англис тил

Русский язык

Дене тарбия

Математика

Орус тил

Кыргыз тили(окуу)

Музыка

Математика

Орус тили

Музыка

Кыргыз тили(окуу

3-кунМатематика

Англис тил

Кыргыз тил

Музыка

Русский язык

 ЖМТК

Ийлеп чаптоо

Орус тили

Математика

Кыргыз тили

Т.Т.К.Н

Дене тарбия

Математика

К тили( окуу)

Орус  тили

Кыргыз тили

Кыргыз тил

Математика

Англис тил

Русский язык

Музыка

Математика

Кыргыз тили(окуу)

Кыргыз тили(жазуу)

Орус тили

Кыргыз тили(окуу)

Математика

Кыргыз тили(жазуу

Кыргыз тил

Русский язык  Математика

Англис тил

Музыка

Математика

Дене тарбия

Орус  тили

Кыргыз тили(окуу)

Математика

Кыргыз тили

Чет тили

Дене табия

4-кунМатематика

Кыргыз тил

Англис тил

Информатика

Табият таануу

 Сабат ачуу

Айлана-чөйрө менен таанышуу

Кеп өстүрүү

Математика

Чет тили

Кыргыз тили

Кыргыз (окуу)

Математика

Орус тили

Кыргыз тили

К тили( окуу)

Математика

Табият таануу

Информатика

Англис тил

Кыргыз тил

Математика

Орус тили

Кыргыз тили(жазуу)

Т.Т.К.Н.

Математика

Кыргыз тили(окуу)

Орус тили

Чет тили

Математика

Кыргыз тил

Табият таануу

Информатика

Англис тил

Математика

М-таануу

Кыргыз тили(жазуу)

Дене тарбия

Орус тили

Чет тили

Математика

Кыргыз тили(жазуу)

5-кунРусская литература

Кыргыз тил

Математика

Корком онор

Кыргыз адабият

 ЖМТК

Сабат ачуу

Дене остүрүү

 

Математика

Кыргыз тил

Чет тили

Музыка

 

Математика

Окуу(сөз өстурүү)

Музыка

Дене тарбия

Кыргыз тил Математика

Корком онор

Кыргыз адабият

Русская литература

Музыка Математика

Кыргыз тили(окуу)

Дене тарбия

Математика

Кыргыз тили(жазуу)

Сөз өстүрүү(окуу)

Дене тарбия

Русская литература

Кыргыз тил

Математика

Корком онор

Кыргыз адабият

Математика

Сѳз ѳстүрүү

Кыргыз тили(жазуу)

 

Математика

Мекен таануу

Адеп

Т.Т.К.Н.

Дене тарби

6-кунМатематика

Англис тил

Дене тарбия

Кыргыз адабият

Кл саат

Мекен таануу

Орус тили

Кѳркѳм ѳнѳр

Сѳз ѳстүрүү

Кл. саат

Сөз өстүрүү

Т.Т.К.Н.

Кыргыз тили(окуу)

Дене тарбия

Кл. саат

Англис тил

Кыргыз  адабияты

Математика

Русская литература

Кл саат

Сѳз ѳстүрүү

Кѳркѳм ѳнѳр

Отус тил

Кл. саат

М таануу

Адеп

Т.Т.К.Н.

Дене тарбия

Кл. саат

Математика

Кыргыз адабияты

Англис тил

Дене тарбия

Кл саат

Адеп

Кѳркѳм ѳнѳр

Т.Т.К.Н.

Кл. саат

Математика

Орус тили

Көркөм өнөр

Сөз өсүрүү

Кл. саат

3-смена

2-А класс2-Б класс2-В класс2-Д класс6-А класс6-Б класс6-В класс7-А класс7-Б класс7-В класс
1-кунМатематика

Орус тили

Музыка

Кыргыз тили(окуу)

Математика

Кыргыз тили(жазуу)

Орус  тили

Кыргыз тили(окуу

Математика

Кыргыз тили(окуу)

Кыргыз тили(жазуу)

Дене тарбия

Математика

Кыргыз тили(жазуу)

Кыргыз тили(окуу)

Дене  тарбия

Математика

Орус тил

Информатика

Кыргыз тил

Англис тили

Орус тил

Кыргыз тил

Математика

Англис тил

Кыр.адабият

Англис тил

Орус тил

Математика

Орус адабият

Дене тарбия

 

Кыргыз тил

Алгебра

Кыр.адабият

Адеп

География

География

Алгебра

Орус тил

Информатика

Адеп

 

Алгебра

Дене тарбия

Адеп

География

Орус тил

2-кунМатематика

Кыргыз тили(жазуу)

Музыка

Кыргыз тили(окуу)

Математика

Орус тил

Кыргыз тили(окуу)

Музыка

Математика

Орус тили

Кыргыз тили(жазуу)

Музыка

Математика

Музыка

Орус тили

Кыргыз тили(окуу)

Кыргыз тил

Англис тили

Дүйнө тарых

Кыр.адабият

География

Англис тил

Кыргыз тил

География

Дүйнө тарых

Кыр.адабият

Англис тил

Дүйнөтарых

Кыргыз тил

География

Кыр.адабият

 

Дүйнө тарых

Информатика

Кыргыз тил

Музыка

Орус тил

Кыргыз тил

Дене тарбия

Дүйнө тарых

Кыр.адабият

Музыка

Информатика

Кыргыз тил

Музыка

Дүйнө тарых

Кыр.адабият

3-кунМатематика

Кыргыз тили(жазуу)

Орус тили

М   таануу

Математика

Дене тарбия

Орус  тили

Кыргыз тили(окуу)

Математика

Кыргыз тили(окуу)

Орус тили

Т.Т.К.Н.

Математика

Орус  тили

Кыргыз тили(окуу)

Дене тарбия

Математика

Орус тил

Кыргыз тил

Биология

Дүйнө тарых

Информатика

Математика

Биология

Дүйнө тарых

Кыргыз тил

Англис тили

Биология

Математика

Орус тил

Кыр.адабият

Алгебра

Дене тарбия

Физика

Кыргыз адабият

Англис тили

Орус тил

Физика

Алгебра

Англис тили

Кыр. адабият

 

Физика

Алгебра

Англис тили

Кыр.адабият

Орус тил

 

4-кунМатематика

Кыргыз тили(окуу)

Сѳз ѳстүрүү

Дене тарбия

Математика

М-таануу

Кыргыз тили(жазуу)

Дене тарбия

Математика

Кыргыз тили(жазуу)

Мекен тануу

Математика

М- таануу

Кыргыз тили(жазуу)

Адеп

Кыргыз тил

Кыр.адабият

Математика

Англис тили

Биология

 

Математика

Дене тарбия

Кыргыз тил

Биология

Англис тили

Англис тил

Биология

Математика

Кыргыз тил

Дүйнө тарых

Алгебра

Физика

Дүйнө тарых

Кыргыз тил

Кыр.адабият

Физика

Алгебра

Кыргыз тил

Дүйнө тарых

Кыр.адабият

Дүйнө тарых

Алгебра

Физика

Кыргыз тил

Технология

5-кунМатематика

Орус тили

Кыргыз тили(жазуу

Математика

Сѳз ѳстүрүү

Кыргыз тили(жазуу)

 

Математика

Кыргыз тили(окуу)

Орус тили

Дене тарбия

Математика

Орус тили

Кыргыз тили(жазуу)

Орус адабият

Дене тарбия

Адам жана коом

Технология

География

Орус тил

Технология

География

Адам жана коом

Көркөм өнөр

Кыргыз тил

Математика

Информатика

География

Технология

Геометрия

Көркөм өнөр

Англис тили

Технология

Орус адабияты

Кыргыз тил

Орус адабият

Көркөм өнөр

Англис тили

Технология

Англис тили

Кыргыз тили

Геометрия

Көркөм өнөр

Орус тили

6-кунКѳркѳм ѳнѳр

Адеп

Т.Т.К.Н.

Кл. саат

Адеп

Кѳркѳм ѳнѳр

Т.Т.К.Н.

Кл. саат

Адеп .

Көрөм өнөр

Сѳз ѳстүрүү

Кл. саат

Сѳз ѳстүрүү

Кѳркѳм ѳнѳр

Т.Т.К.Н.

Кл. саат

Математика

Англис тил

Көркөм өнөр

Дене тарбия

Музыка

Кл.саат

Дене тарбия

Орус адабият

Математика

Музыка

Англис тили

Кл.саат

Кыргыз тил

Музыка

Адам жана коом

Көркөм өнөр

Дене тарбия

Кл.саат

География

Дене тарбия

Биология

кл.саат

Орус адабият

Биология

Геометрия

География

Дене тарбия

Кл.саат

Биология

География

Дене тарбия

Кыр.адабият

Орус адабият

Кл.саат

4 смена

4-А3-Г3-Д
1-кунЧет тил

Орус тили

Математика

Дене  тарбия

Математика

Орус тили

Кыргыз тили(окуу)

Кыргыз тили(жазуу)

Математика

Адеп

Кыргыз тили(жазуу)

Кыргыз тили(окуу)

2-кунМатематика

Кыргыз тили(окуу)

Кыргыз тили(жазуу)

М  таануу

Математика

Орус тили

Кыргыз тили(окуу)

Дене тарбия

Орус  тили

Чет  тили

Математика

Музыка

3-кунМатематика

Музыка

Орус тили

Кыргыз тили(жазуу)

Математика

Орус тили

Музыка

Мекен таануу

Математика

М  таануу

Кыргыз тили(окуу)

Кыргыз тили(жазуу)

4-кунКөркөм өнөр

Чет тил

Кыргыз тили(окуу)

Математика

Математика

Чет  тили

Орус тили

Адеп

Математика

Чет тили

Кѳркѳм ѳнѳр

Адабий окуу

5-кунМатематика

Кыргыз тили(жазуу)

Кыргыз тили(окуу)

Сѳз ѳстүрүү

Дене тарбия

Математика

Т Т К Н

Чет   тили

Дене тарбия

Орус тили

Сөз өстүрүү

Математика

Дене тарбия

6-кунМатематика

Орус тили

Адеп

Т.Т.К.Н.

Кл саат

Кыргыз тили(окуу)

Кѳркѳм ѳнѳр

Сѳз ѳстүрүү

Кыргыз  тили(жазуу)

Кл. саат

Орус тили

Кыргыз тили(жазуу)

Т.Т.Н.К

Дене тарбия

Кл. саат